مسابقه عکاسی ایوان با موضوع هویت معماری ایرانی اسلامی

مسابقه عکاسی ایوان با موضوع هویت معماری ایرانی اسلامی

سلسله نشست‌های حقله مطالعات شهر و شهرسازی، هنر و شهر

سلسله نشست‌های حقله مطالعات شهر و شهرسازی، هنر و شهر

ارزش‌ها و معیارهای حفاظت از میراث فرهنگی /سیر تحول قوانین و  تشکیلات میراث فرهنگی

ارزش‌ها و معیارهای حفاظت از میراث فرهنگی /سیر تحول قوانین و تشکیلات میراث فرهنگی

آرامگاه داریوش در نقش رستم نَم کشید

آرامگاه داریوش در نقش رستم نَم کشید

فراخوان مسابقه فن‌آورد

فراخوان مسابقه فن‌آورد

ششمین نشست اصفهان شناسی از نگاهی دیگر

ششمین نشست اصفهان شناسی از نگاهی دیگر

کنفرانس ملی شهر ایرانی اسلامی

کنفرانس ملی شهر ایرانی اسلامی

نمايشگاه و سمپوزیوم معماري مدرن / معاصر ايران در توکيو

نمايشگاه و سمپوزیوم معماري مدرن / معاصر ايران در توکيو

نشست ارائه طرح تحویل و تحول شهرداری تهران

نشست ارائه طرح تحویل و تحول شهرداری تهران

سلسله نشست های چهار سوق هویت مشهد

سلسله نشست های چهار سوق هویت مشهد

نشست «شفافیت و رسانه»

نشست «شفافیت و رسانه»

گردهمایی پایانی مسابقه کارگاهی اول دربند؛ شمیران: آب/ رود دره/ ما مردمان

گردهمایی پایانی مسابقه کارگاهی اول دربند؛ شمیران: آب/ رود دره/ ما مردمان

نشست "شفافیت گام نخست اصلاح بودجه به نفع مردم"

نشست "شفافیت گام نخست اصلاح بودجه به نفع مردم"

همایش ملی جستارهای تجربی بازآفرینی شهری در ایران (با تأکید بر تجربه سبزوار)

همایش ملی جستارهای تجربی بازآفرینی شهری در ایران (با تأکید بر تجربه سبزوار)

نشست "زلزله و سیاست‌های اجتماعی مسکن در تهران"

نشست "زلزله و سیاست‌های اجتماعی مسکن در تهران"

بررسی راهکارهای مواجهه خردمندانه با طوفان های گرد و غبار در ایران

بررسی راهکارهای مواجهه خردمندانه با طوفان های گرد و غبار در ایران

نشست «بازار مستغلات: پیشران یا مانع توسعه»

نشست «بازار مستغلات: پیشران یا مانع توسعه»

ماهنامه صدای پارسی "تفرقه بعد از آیت الله"

ماهنامه صدای پارسی "تفرقه بعد از آیت الله"

نشست هویت تعاملی معماری معاصر

نشست هویت تعاملی معماری معاصر

نمایشگاه آثار کمال الملک در نگارخانه سرای عامری های کاشان گشایش یافت

نمایشگاه آثار کمال الملک در نگارخانه سرای عامری های کاشان گشایش یافت