بیستمین گفتگوی اجتماعی تهران امید دارد

بیستمین گفتگوی اجتماعی تهران امید دارد

نکوداشت دکتر سیروس باور

نکوداشت دکتر سیروس باور

سومین کنفرانس ملی فرهنگ ؛گردشگری و هویت شهری

سومین کنفرانس ملی فرهنگ ؛گردشگری و هویت شهری

نشست «بحران ارزي و رویکرد دستوری»

نشست «بحران ارزي و رویکرد دستوری»

هم اندیشی جایگاه معمای اسلامی در معماری معاصر ایران

هم اندیشی جایگاه معمای اسلامی در معماری معاصر ایران

دومین سمپوزیوم معماری پویا

دومین سمپوزیوم معماری پویا

هفته هنر انقلاب؛ " کارگاه قطاربندی در معماری " و " گچبری در معماری "

هفته هنر انقلاب؛ " کارگاه قطاربندی در معماری " و " گچبری در معماری "

کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران

کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران

فراخوان دومین همایش ملی نقش خراسان در شکوفایی هنر و معماری ایرانی-اسلامی

فراخوان دومین همایش ملی نقش خراسان در شکوفایی هنر و معماری ایرانی-اسلامی

نشست نقد و بررسی حلقه مطالعاتی متون شهری

نشست نقد و بررسی حلقه مطالعاتی متون شهری

اولین همایش بین المللی معماری و شهرسازی جهان اسلام در عصر جهانی شدن

اولین همایش بین المللی معماری و شهرسازی جهان اسلام در عصر جهانی شدن

نشست «طرح توسعه دانشگاه تهران از منظر حق به شهر»

نشست «طرح توسعه دانشگاه تهران از منظر حق به شهر»

مسابقه عکاسی ایوان با موضوع هویت معماری ایرانی اسلامی

مسابقه عکاسی ایوان با موضوع هویت معماری ایرانی اسلامی

سلسله نشست‌های حقله مطالعات شهر و شهرسازی، هنر و شهر

سلسله نشست‌های حقله مطالعات شهر و شهرسازی، هنر و شهر

ارزش‌ها و معیارهای حفاظت از میراث فرهنگی /سیر تحول قوانین و  تشکیلات میراث فرهنگی

ارزش‌ها و معیارهای حفاظت از میراث فرهنگی /سیر تحول قوانین و تشکیلات میراث فرهنگی

آرامگاه داریوش در نقش رستم نَم کشید

آرامگاه داریوش در نقش رستم نَم کشید

فراخوان مسابقه فن‌آورد

فراخوان مسابقه فن‌آورد

ششمین نشست اصفهان شناسی از نگاهی دیگر

ششمین نشست اصفهان شناسی از نگاهی دیگر

کنفرانس ملی شهر ایرانی اسلامی

کنفرانس ملی شهر ایرانی اسلامی

نمايشگاه و سمپوزیوم معماري مدرن / معاصر ايران در توکيو

نمايشگاه و سمپوزیوم معماري مدرن / معاصر ايران در توکيو