در مفهوم شهرسازی و معماری، پلازاهای شهری چه مکان هایی هستند؟

در این گزارش ببینید اولین پلازاهای شهری در کجاها به وجود آمدند؟